วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน

ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นเดือนที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน และวันคล้าย วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 5 พฤษภาคม

ในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 63 ยังเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยทุกคน รวมถึงคนทั่วโลกต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบโลกที่เกิดขึ้นยังคงน่าเป็นห่วง แม้สถานการณ์ภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากกว่า 28 วันแล้วก็ตาม แต่วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แปรเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตในแบบ New Normal กับการปรับตัวหลังยุค COVID-19 ทั้งในเรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การใส่ใจดูแลสุขภาพ และความสะอาด (Health Awareness) และการใช้เครื่องมือดิจิทัลและสื่อออนไลน์มากขึ้น (Digital is a life) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะกลายเป็นมิติใหม่ของการใช้ชีวิตมากขึ้น

นอกจากนี้ วารสารน้ำก๊อกยังมีบทสัมภาษณ์เนื่องในวาระเกษียณอายุ “ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายปริญญา ยมะสมิต” กับแนวคิดในการพัฒนาองค์กร จากก้าวแรกสู่เส้นทางที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร บทความ “บวร บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งกิจกรรมได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อการพัฒนาองค์กรต้นแบบ ให้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างยั่งยืน บทความ “การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์” เพื่อให้แบรนด์ กปน. เป็นที่จดจำให้อยู่ในใจผู้ใช้น้ำ และประชาชนทุกคน จะมีวิธีการอย่างไร และ “แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารน้ำก๊อก” เพราะทุกความเห็นของคุณ มีส่วนในการพัฒนาวารสารน้ำก๊อกของเรา นอกจากบทความที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบทความและข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย พลาดไม่ได้กับวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้นะครับ

Similar Posts