วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุก ๆ ท่าน ในเดือนเมษายนเป็นหนึ่งในเดือนที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 5 เมษายน และ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน และยังเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย

ในเดือนมีนาคม-เมษายน การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนให้คุณผู้อ่านร่วมกันประหยัดน้ำเนื่องในวันน้ำโลก และ เชิญชวนใช้บริการ กปน. ในรูปแบบ Online เช่น แอป MWA onMobile บริการ MWA e-Service และ e-Bill Service เพื่อให้เรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องง่าย ๆ ในมือคุณ บทความที่น่าสนใจในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ เริ่มต้นด้วย “ความท้าทายสู่ความสำเร็จ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการคนที่ 17” กับทัศนะ และประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี บอกเล่าเรื่องราว ผ่านบทความที่จะทำให้รู้จักท่านมากขึ้น เพราะทุกภาพมีเรื่องเล่า กับประมวลภาพการจัดกิจกรรม “โครงการตาสับปะรด Season 2” บทความ CG Corner “คิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม และข้อปฏิบัติที่พนักงานควรกระทำ บทความ “World Water Day” กปน. ชวนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทั้งใต้ดินและผิวดิน เพื่อโลกที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรม “บวร” ผนึกกำลังหน่วยงานต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 บทความ “ต่อยอดความรู้ ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย” เพราะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด กปน. จึงศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทความ “เทคโนโลยี IoT” ที่อยู่รอบตัวเรา จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ติดตามได้ในวารสารน้ำก๊อกนะครับ

กองบรรณาธิการ

Similar Posts